Alle som strever med rusavhengighet er velkommen

Gruppene preges av stabilitet og trygghet. For mange av deltakerne er LISA blitt et viktig holdepunkt for å mestre en meningsfull tilværelse uten bruk av rusmidler. I gruppene får de gjensidig støtte og møter respekt og anerkjennelse.

Ulik bakgrunn og livssituasjon

Deltakerne har ulik alder og livssituasjon. Noen av deltakerne i LISA har aldri vært i behandling, mens andre har opp til flere opphold bak seg i rusinstitusjoner. Enkelte av deltakerne er i full jobb eller går på skole, mens andre er i en rehabiliteringsprosess eller er uføretrygdet.

Ulike mål for håndtering av avhengighet

Den enkelte deltaker i støttegruppene kan ha ulike mål med hensyn til håndtering av sin rusmiddelavhengighet. Noen velger redusert bruk, andre velger total avhold. Det forventes likevel at man unnlater å møte ruspåvirket eller abstinent. Den enkelte pårørende kan også ha ulike måter å håndtere sin situasjon på, noe som vil bli anerkjent og respektert.

Meld fra om forfall

Dersom du er forhindret fra å delta, forventes det at du sender en SMS for å gi beskjed om frafall.


Les også